M Mateřská škola

Informace o jiném způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání - 2018

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem (individuálním vzděláváním dítěte na základě oznámení mateřské škole při zápisu).

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k individuálnímu předškolnímu vzdělávání v naší škole

 

1. Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Povinnosti naší mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; mateřská škola k tomu využije také svůj školní vzdělávací program.

Ředitel stanovil dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření (termíny budou zveřejněny 31.8.2018).

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona.

 

2. Zápis k individuálnímu předškolnímu vzdělávání se koná dne 10. května 2018. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (nám stačí poslat níže uvedenou a řádně vyplněnou přihlášku + sken rodného listu dítěte).

Zákonný zástupce může zvolit pro dítě i jinou než spádovou mateřskou školu (tedy i naši mateřskou školu).

 

3. Individuální předškolní vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu.

 

4. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 

  Formulář: Žádost o povolení individuálního předškolního vzdělávání