L Lyceum

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/20

V roce 2019 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů zakončených maturitní zkouškou (tedy i na naše Kombinované lyceum). Proběhnou v polovině dubna, přihlášku je nově nutno podat už do 1. března 2019.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou, ale jen v prvním kole přijímacího řízení. Naše zvláštnost je v tom, že máme jen dálkovou formu vzdělávání, proto uchazeči o vzdělávání mohou být přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) i v dalších kolech přijímacího řízení, kde už se neskládá jednotná přijímací zkouška (vzhledm k dálkové formě vzdělávání je dostačující se hlásit až do dalších kol přijímacího řízení; proběhne už jen na základě podmínek stanovených ředitelem školy; viz text níže).

Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. Vyplňte všechny kolonky a vlastnoručně podepište). Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás - rádi Vám pomůžeme!

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech:

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření bude s Vámi řešit Mgr. Markéta Hudáková, mobil: 733 797 600; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Termín přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky

Počet přijímaných uchazečů

Počet míst pro odvolání

od 12.4. do 26.4.2019, (termíny stanoví MŠMT ČR do 28.9.2018)

do 1. března 2019

30

5

Počet kol přijímacího řízení

nejméně jedno (další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých uchazečů)

Uchazeči budou přijímáni na základě úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky.


Kritéria pro přijetí uchazeče v dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku v dalším kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

 Kód

 Název oboru vzdělávání

 Počet přijímaných

 Místa na odvolání

 Celkem

 Přijímací zkouška

 78-42-M/06

 Kombinované lyceum

 29

 1

 30

 ne

Přihlášky

Přihlášky se podávají na formuláři Přihláška ke vzdělávání - studium ve střední škole, forma vzdělávání dálková nejpozději do 1. června 2019.

Další kolo přijímacího řízení se uskuteční 4. června 2019.

Nezbytné součásti přihlášky:

  • ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
  • v případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy)
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  • v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb.

Kritéria pro přijetí

  1. Průměrný prospěch na vysvědčení

  Průměr

  Body

  1, 00 – 1,25

 100

  1,26 – 1,50

 80

  1,51 – 1,75

 60

  1,76 – 2,00

 40

  2,01 – 2,25

 20

  2,26 – více

 10

  Maximum dosažených bodů v oddíle 1

 

  100

  2. přihlédnutí k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  (doložené motivačním dopisem uchazeče)

 

  10

  Maximum dosažených bodů v oddíle 2

 

  10

  3.známka z matematiky za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky

  4. známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení za 1. pololetí poslední absolvované třídy

  1

  2

  3

  4

  5

  4

  2

  0

  Maximum dosažených bodů v oddíle 3 a 4

 

  10

  Maximální počet všech dosažených bodů

 

  120

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

U žáků cizinců bude ověřena znalost českého jazyka formou rozhovoru v den konání přijímacího řízení.

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.