L Lyceum

 Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 

 -        ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

 max. 50 bodů 

 -        ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 max. 50 bodů

 2. Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

 max. 30 bodů

 3. Motivační dopis

 max. 20 bodů

 4. Hodnocení z matematiky a ČJL za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky        

 max. 10 bodů

 Maximální počet všech dosažených bodů

 160 bodů

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 35

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.


Bližší informace k jednotlivým kritériím

 

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ

V případě uchazečů, kteří jsou ve školním roce 2019/2020 žáky 9. ročníku se započítává prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ze všech předmětů (nezapočítává se hodnocení chování). V případě uchazečů s ukončeným základním vzděláním se započítává prospěch za obě pololetí 9. ročníku.

Stupnice hodnocení:

Za každé hodnocení předmětu známkou „chvalitebný“ se odečítá 1 bod  od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dobrý“ se odečítají 2 body  od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „dostatečný“ se odečítají 3 body od maximálního počtu bodů.

Za každé hodnocení předmětu známkou „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů od maximálního počtu bodů.

Student v kategorii „Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ“ nezískává záporné body (minimální počet bodů = 0).

Motivační dopis

Motivační dopis posuzuje individuálně ředitel školy. Uchazeči mohou uvádět víceleté mimoškolní aktivity v oblasti kulturní a sportovní.

Hodnocení z matematiky a ČJL za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky

Za hodnocení “výborný“ se započítá 5 bodů z každého předmětu.

Za hodnocení “chvalitebný“ se započítají 4 body z každého předmětu.

Za hodnocení “dobrý“ se započítají 2 body z každého předmětu.

Za hodnocení “dostatečný“ se nezapočítá žádný bod.

Za hodnocení „nedostatečný“ se odečítají dva body.