L Lyceum

Model maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky 2019/2020

Společná část

Profilová část

Český jazyk a literatura

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Humanitní specializace (ústní zkouška)/ Technická specializace (písemná zkouška)

Cizí jazyk

písemná práce, didaktický test, ústní zkouška

Matematika

didaktický test

Obhajoba maturitní práce

 

Volitelný předmět

Humanitní specializace:

  • ve 3. ročníku: pedagogika, sociologie, psychologie, komunikace a mediální výchova, hudební výchova
  • ve 4. ročníku (návrh): pedagogika, psychologie, sociální práce, filozofie, výtvarná výchova

Technická specializace: základy strojírenství, technické kreslení, matematika ve specializaci, fyzika ve specializaci, deskriptivní geometrie

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti zvoleného zaměření. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

ROK   SPOLEČNÁ ČÁST      PROFILOVÁ ČÁST     
 2018/2019

  2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura

  2. cizí jazyk nebo matematika  

   2 povinné zkoušky

   - stanovuje RVP/ředitel školy  

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - z  nabídky:

  cizí jazyk, matematika

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum. 

Profilová (školní) část

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum konají v jarním a podzimním zkušebním období příslušného roku profilovou maturitní zkoušku ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek:

Povinné zkoušky

1. Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

  • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. Zkouška z volitelných předmětů

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí jeden z těchto předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části, a dále fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů.