L Lyceum

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

ROK   SPOLEČNÁ ČÁST      PROFILOVÁ ČÁST     
 2018/2019

  2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura

  2. cizí jazyk nebo matematika  

   2 povinné zkoušky

   - stanovuje RVP/ředitel školy  

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - z  nabídky:

  cizí jazyk, matematika

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum. 

Profilová (školní) část

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum konají v jarním a podzimním zkušebním období příslušného roku profilovou maturitní zkoušku ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek:

Povinné zkoušky

1. Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

  • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. Zkouška z volitelných předmětů

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí jeden z těchto předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části, a dále fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů.