Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Školní poradenské pracoviště

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

1
poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
2
sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
3
prevenci školní neúspěšnosti,
4
kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
5
podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
6
podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
7
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
8
včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
9
předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
10
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
11
metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
12
spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
13
spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Členové ŠPP

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík ZimčíkŘEDITEL ŠKOLYzimcik57@gmail.com
Telefon: 777 893 942 
Mgr. Markéta Hudáková
Mgr. Markéta HudákováVÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGmarketa.hudakova259@gmail.com
Konzultační hodiny:  po domluvě Telefon: 733 797 600
Mgr. Alena Urbancová
Mgr. Alena UrbancováZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO II. ST. ZŠ, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE urbancova72@gmail.com
Konzultační hodiny: po domluvě Telefon: 725 725 011
Bc. Lucie Uhrová
Bc. Lucie UhrováŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGneskqick@gmail.com
Nyní na RD
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili funkčnost našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Odmítnutí
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Quantcast
Souhlasím
Odmítnout